CLÀUSULES BANCÀRIES ABUSIVES

  • Impugnació de clàusules bancàries abusives. Hipoteques Índex IRPH

Examinem contractes bancaris per detectar-ne clàusules abusives.
Estudiem la viabilitat de la declaració de nul·litat judicial de qualsevol clàusula contractual bancària susceptible de d’esser declarada abusiva.
Materialitzem l’acció judicial més idònia en cada cas.
Recuperem a favor del consumidor tos els imports abonats de forma indeguda fins a la reparació integral de tots els perjudicis.
Si vostè sospita que la seva hipoteca o el seu contracte bancari pot ésser abusiu consulti.

  • Especial referència a l’índex IRPH

En motiu de la publicació de la Sentència del TJUE de data 3 de març de 2020, dictada en l’assumpte C-125/2018, cas Gómez del Moral, després d’haver analitzat amb deteniment el contingut d’aquesta resolució així com de les diverses opinions jurídiques que s’han anat publicant al llarg dels últims dies, arribem a la conclusió definitiva que, des del moment de la publicació d’aquesta resolució, que és d’obligat compliment pels Tribunals espanyols, ÉS TOTALMENT VIABLE iniciar la sol·licitud de declaració de nul·litat d’aquesta clàusula donat que el TJUE obliga ara als Tribunals espanyols fer el judici de transparència d’aquesta clàusula que el Tribunal Suprem havia vetat fins ara.

És precisament l’obertura d’aquest control de transparència per part dels tribunals el que fa viable la pretensió de declaració de nul·litat que des del nostre despatx aconsellem, ara si, iniciar.

El fonament de la nostra pretensió és precisament la manca de transparència de les entitats bancàries a l’hora d’informar el client prèvia formalització dels préstecs hipotecaris, clients que desconeixent la composició de l’índex, el real comportament de l’índex de referència, i el fet de tenir tipus permanentment més elevats, van subscriure préstecs desconeixent a quin tipus d’índex estaven referenciant el seu préstec, i no informant degudament l’entitat bancària al client, ni de la real composició d’aquesta referència ni del seu comportament, ni del seu encariment permanent, ni del seu comportament totalment dispar respecte l’Euribor.

La pretensió que es proposa iniciar és la declaració de nul·litat de la clàusula que sotmet el préstec hipotecari a aquest índex de referència, per no transparent i per tant, abusiva, i sol·licitar la fixació del préstec a l’índex majoritari del mercat, l’Euribor, (índex de referència del 80% dels préstecs) tot conservant el mateix diferencial o un diferencial de mercat, i tot sol·licitant la devolució de lo cobrat indegudament per aplicació indeguda d’aquesta clàusula abusiva.

    Horari:
    De dilluns a divendres
    09.00h. a 14.00h. / 16.00 a 19.00h.

    +info truqui al 977 33 87 99