Pròrroga expedients de regulació temporal d’ocupació

El passat 28 de setembre es va publicar el Reial Decret-llei 18/2021, del 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l’ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball, pel qual s’aprova la pròrroga dels expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTOS).

La nova pròrroga de les suspensions de contractes i reduccions de jornada associades a
l’impacte de la COVID-19 compren de l’1 d’octubre al 28 de febrer del 2022.

En aquesta ocasió es modifiquen els percentatges de les exoneracions en les cotitzacions a la
Seguretat Social i es vinculen a la formació, és a dir, es milloren les exoneracions a la Seguretat
Social d’aquelles empreses que ofereixin formació als treballadors inclosos en un ERTO.

Destacar que aquesta nova pròrroga queda subjecte a la clàusula del manteniment de
l’ocupació. Les empreses que s’acullin a un ERTO i gaudeixin de les exoneracions hauran de
mantenir el nombre de treballadors durant un nou període de 6 mesos.

Per acabar, durant aquest període també s’han prorrogat les prestacions per cessament
d’activitat dels treballadors autònoms.