Real Decret – Llei 32/2021, del 28 de desembre, per reduir la temporalitat laboral

S’ha aprovat el Real Decret – Llei 32/2021, del 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat a l’ocupació i la transformació del mercat de treball, amb el principal objectiu de reduir la temporalitat laboral.

En matèria social destaquen diferents modificacions aplicades a les diferents tipologies contractuals fins ara vigents.

En aquest sentit, es recupera la presumpció general en el qual el contracte de treball es presumeix indefinit, només s’admeten dues tipologies contractuals taxades de temporalitat i desapareix el contracte per obra o servei determinat. Els dos supòsits de contractació temporal són:

  • Per circumstàncies de la producció (imprevisibles i previsibles)
  • Substitució

El contracte per circumstàncies imprevisibles de la producció es podrà celebrar durant un increment ocasional, imprevisible i amb oscil·lacions ( incloses les derivades de les vacances anuals) que, tot i tractar-se de l’activitat normal de l’empresa generin un desajust temporal en l’ocupació.

Aquest contracte tindrà una duració màxima de sis mesos ampliables fins a un any si així ho estableix el conveni col·lectiu aplicable.

El contracte per circumstàncies previsibles de la producció es podrà celebrar per atendre situacions ocasionals, previsibles i que tinguin una durada reduïda i delimitada a 90 dies. No es podrà aplicar quan la naturalesa del contracte sigui per a realitzar tasques de l’activitat habitual o ordinària de l’empresa.

Com hem comentat, la durada màxima serà de 90 dies per any natural, amb independència del nombre de treballadors necessaris en cadascun d’aquests dies i mai de forma continuada. A l’hora de confeccionar el contracte s’hauran de justificar les circumstàncies concretes i la durada prevista.

Pel que fa als contractes de substitució s’haurà d’especificar sempre en el contracte de treball el nom de la persona substituïda i la causa de la substitució i es podrà celebrar per substituir a persones durant una suspensió de contracte amb reserva de lloc de treball, completar la jornada reduïda per causa legal o convencional d’un altre treballador o per cobrir vacants durant un procés de selecció durant un màxim de 3 mesos.

En derogar el contracte d’obra o servei determinat, aquesta necessitat contractual s’inclou dins el contracte fix discontinu. S’amplien els supòsits de contracte fix discontinu, que ara compren els treballs de:

  • Naturalesa estacional
  • Vinculats a activitats productives de temporada
  • Els que no tenen aquesta naturalesa però que, essent prestació intermitent, tenen períodes d’execució certs, determinats o indeterminats.
  • Prestació de serveis en el marc de l’execució de contractes mercantils o tasques administratives que formin part de l’activitat ordinària de l’empresa.

Pels contractes fixes discontinus s’estableix un període màxim de 3 mesos entre la suspensió del contracte i la nova crida.
La nova regulació deroga els contractes per a la formació i l’aprenentatge i el contracte en pràctiques i passen a denominar-se contractes de formació en alternança amb el treball retribuït per compte d’atri i contracte per a l’obtenció de la pràctica professional.

El contracte de formació per alternança tindrà una duració mínima de 3 mesos i una duració màxima de 2 anys i el contracte per a l’obtenció de la pràctica professional es podrà celebrar dins dels 3 anys següents a l’obtenció dels estudis, 5 anys per les persones amb discapacitat; la duració d’aquesta tipologia contractual serà de minim 6 mesos i màxim 1 any.

Cal destacar que els contractes per obra o servei determinat i els contractes eventuals per circumstàncies de la producció, celebrats des del 31 de desembre del 2021 fins el 30 de març del 2022, es regiran per la normativa legal vigent a la data en què s’han concertat i la durada no podrà ser superior a 6 mesos.