Serveis i protocols necessaris segons normativa vigent

Ens posem en contacte amb vostès a títol informatiu i a mode de recordatori que nascut una sèrie de novetats legislatives que en matèria de compliment legal laboral, s’han promulgat al llarg dels últims anys. Es tracta de normatives relacionades amb la seguretat i salut del treballadors i altres àrees d’afectació. Per poder evitar possibles requeriments per part de la inspecció de treball, i per tant les sancions recollides a la secció “Infraccions en matèria de prevenció de riscos laborals” del Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 de agost, per el que s’aprova el text refós de la Llei sobre Infraccions i sancions en l’ordre Social. Recomanem la revisió de la situació de la seva empresa.

A continuació, indiquem tots els serveis i els protocols obligatoris segons vigent normativa:

  • Prevenció de Riscos laborals (Llei 31/1995).
  • Protocol d’assetjament sexual (RD 901/2020).
  • Protocol de desconnexió digital (LOPDGDD DE 18/12/2018, ART.88).
  • Protecció de dades (LOPDGDD DE 18/12/2018).
  • Registre retributiu (RD 06/2019).
  • Protocol d’assetjament laboral (RD 901/2020) per quan hagi més de 50 treballadors en plantilla.
  • Pla d’igualtat (RD 901/2020) per quan hagi més de 50 treballadors en plantilla.
  • Protecció del informant (Llei 02/2023) per quan hagi més de 50 treballadors en plantilla.

Com també saben el paper de la inspecció de treball és comprovar que tot estigui creat i segons normativa. Igualment cal recordar que és molt important que cada treballador procedeixi a fer el registre horari de la seva jornada laboral.

En relació al compliment de totes i cadascuna de les obligacions establertes els podem informar i assessorar si ho requereixen i desitgen, doncs podem donar cobertura (directa o indirectament) a totes les necessitats.

Per qualsevol consulta al respecte, es poden posar en contacte amb el departament laboral de la nostra empresa al telèfon 977 23 38 06 o al correu electrònic info@palleja.com.