Publicades noves mesures addicionals en matèria laboral en suport a les empreses

Són diversos els aspectes que regula el nou Reial Decret Llei 15/2020, data 21 d’abril (BOE de 22 d’abril) en matèria laboral:

 • Es prorroga el caràcter preferent de la feina a distància i el dret d’adaptació de l’ horari i reducció de la jornada.

 Prorroga dos mesos el caràcter preferent.

 • S’amplia la protecció per desocupació a les extincions de contractes en període de prova produïdes durant l’estat d’alarma .

S’amplia la cobertura de la prestació als treballadors que els seus contractes  hagin estat extingits durant el període de prova d’un nou treball des del 9 de març o aquells que l’hagin extingit voluntàriament des l’1 de març per tenir una oferta laboral en ferm que hagi decaigut.

 • Es recull la possibilitat d’existència de força major parcial en empreses que desenvolupen activitats essencials.

Les empreses que desenvolupen activitats qualificades com a essencials poden acollir-se a ERTO per la part d’activitat que no estigui afectada per aquest caràcter essencial. 

 • Es tipifica una nova infracció molt greu per a sol·licituds fraudulentes d’ERTE i s’estableix una sanció específica.
 • Es suspenen els terminis en l’àmbit d’actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat social.

S’han adoptat diferents mesures, entre les quals destaca la suspensió de terminis en l’àmbit d’actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Així mateix, es reforcen els mecanismes de control i sanció per evitar comportaments fraudulents en la percepció de les prestacions, regulant-se les sancions i establint-se una responsabilitat empresarial que implica la devolució per part de l’empresa de les prestacions indegudament percebudes pels seus treballadors.

 • S’adopten diferents mesures en relació amb l’ajornament de deutes amb la Seguretat Social d’empreses i autònoms.
 • Es reforça la protecció per atur dels fixos-discontinus i dels que realitzen treballs fixos i periòdics que es repeteixen en dates certes.

S’amplia la cobertura que estableix el Reial decret llei 8/2020 als treballadors fixos discontinus que no hagin pogut reincorporar a la seva activitat en les dates previstes com a resultat de l’COVID-19 i que no compleixen el requisit de situació legal de desocupació, o no poden accedir a la prestació per atur per no tenir el període de cotització necessari.

 • S’estableix que seran les mútues les que gestionaran les prestacions per cessament d’activitat dels treballadors autònoms i es preveu l’adhesió automàtica.

Els treballadors/es autònomes tenien termini fins al mes de juny de 2019 per a realitzar l’opció per alguna Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social per a la gestió de determinades prestacions de Seguretat Social. Un col·lectiu d’uns 50.000 autònoms no ho van fer i ara mateix han de realitzar de forma massiva la sol·licitud de cessament d’activitat per la qual cosa es disposa en aquest Reial decret-llei que poden optar per una Mútua a el temps de sol·licitar el cessament, i així assegurar que la nova entitat els pugui reconèixer el dret i facilitar la seva tramitació. Igualment, poden sol·licitar la prestació de la incapacitat temporal a partir d’aquest punt també a la Mútua per la qual triïn.

 • S’introdueixen canvis en el sistema especial per a treballadors per compte propi agraris.
 • S’estén amb efectes d’1 de gener de 2020 la reducció en la cotització durant la situació d’inactivitat en el sistema especial per a treballadors per compte d’altre agraris .

S’aprova la reducció de les cotitzacions per a determinats treballadors agraris durant els períodes d’inactivitat en 2020 o es simplifica de el procediment per a l’ajornament de deute de la Seguretat Social.

 • Es permet prorrogar en l’àmbit de la investigació la durada dels contractes predoctorals per al personal investigador en formació.