Mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en el sector públic

S’ha aprovat la Llei 20/2021, del 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en el sector públic, que introdueix una sèrie de mesures per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, amb l’objectiu de disminuir la temporalitat del conjunt de les Administracions Públiques per sota del 8%.

La Llei presenta una modificació de l’article 10 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic aprovant la compensació de 20 dies per any treballat amb el límit de 12 mensualitats per superar el límit de 3 anys.

Pel personal interí s’estableix un procés de selecció on un 40% serà fase de concurs i un 60% l’oposició a la plaça. També s’establirà un barem de mèrits per tal que es tingui en compte l’experiència al lloc de treball.

També estableix una compensació econòmica per tots els treballadors interins que no obtinguin la plaça i vegin finalitzada la seva relació laboral per no poder superar el procés d’obtenció de la plaça.

En el mateix sentit, el Tribunal Suprem avala el dret dels treballadors interins a gaudir del permís per estudiar en les mateixes condicions que els treballadors públics de caràcter fix.

L’article 122 del Decret legislatiu 1/1997, relatiu a l’ocupació pública en la Generalitat de Catalunya, exclou al personal eventual i al personal interí de la possibilitat d’optar a permisos per a realitzar estudis relacionats amb el seu lloc de treball. Aquest precepte contradiu la normativa comunitària que prohibeix el tracte diferenciat als treballadors en atenció a la duració dels seus contractes.

En concret el Tribunal Suprem destaca la clàusula 4 de la Directiva 1999/70/CE que assenyala que: “no podrà tractar-se als treballadors amb un contracte de durada determinada d’una manera menys favorable que als treballadors fixos comparables pel sol fet de tenir un contracte de durada determinada, llevat que es justifiqui un tracte diferent per raons objectives”.

Així doncs, com que la normativa comunitària gaudeix de primacia sobre la normativa nacional, el Tribunal Suprem considera que l’article 122 del Decret legislatiu 1/1997 és inaplicable, reconeixen d’aquesta manera el dret dels treballadors eventuals en el sector públic a gaudir de permisos per a la formació relacionada amb el lloc de treball.